วัตถุเจือปนและปรุงแต่งอาหารอื่นๆ

 

 Baking Powder and Cream of Tartar

    

Big size = 1 Pound per pot
Small size = 50 Grams per pot
Other sizes = make as order


 Cream Of Tartar
 
 Custard
 
 Doughnut Sugar
 

 Fitfos
 
 Instant Dobest
 
 Softtex